سبد خرید شما خالی است.

راهنمای مطالعه
  گل ژربرا

  گل ژربرا

  گل ژربرا از جمله گل های زینتی که به دو طریق گلدانی و شاخه بریده در دو محیط باز و گلخانه تولید می گردد. به عنوان یکی از گل های شاخه بریدنی مورد صادرات در ایران فضایی بالغ بر ۱۰۳۶۸۶۵ مترمربع سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. در مدت انبارداری شرایط دمایی تا ۴ درجه سانتیگراد مطلوب است و عمر گلجایی آن بسته به نوع رقم و تیمار استفاده شده از ۳ تا ۲۰ روز می تواند متغیر باشد. با توجه به اینکه در جهان امروز پرورش گل های شاخه بریده بعنوان محصولات زینتی با ارزش افزوده بالا یک فعالیت اقتصادی پویا شمرده می شود.

  در گل رقم استانزا ارتفاع ساقه گل دهنده، جذب نسبی آب، عمر گلجایی و هدایت روزنه ای تحت تاثیر شوری محلول غذایی قرار گرفتند. لیکن صفات قطر گل و ساقه گل دهنده تحت تاثیر شوری محلول غذایی قرار نگرفتند. یشترین هدایت روزنه ای، عمر گلجایی و ارتفاع ساقه گل دهنده در شوری برابر 2dS / m مشاهده شد. همچنین بیشترین جذب نسبی آب در شوری برابر 3dS / m مشاهده گردید. تعیین غلظت بهینه عناصر معدنی نقش بسزایی در کیفیت گل شاخه بریده ژربرا دارد

  یکی از راه های کاهش اثر شوری، تغذیه صحیح است. محلول پاشی چهار بار کلسیم، افزایش ارتفاع ساقه، قطر ساقه و گردن ساقه، عمر پس از برداشت و غلظت کلسیم در اندام هوایی را به همراه دارد.

  در تمام تیمارهای محلول پاشی، تعداد گل در شوری صفر بیشتر از شوری 5 /1 دسی زیمنس بر متر بوده. در  صورت مصرف آبهای با کیفیت نامناسب (شوری 5 / 1 دسی زیمنس بر متر) اثر شوری بر وزن تر و خشک گیاه و عمر پس از برداشت گل ژربرا را می توان با محلول پاشی کلسیم و سیلیسیم کاهش داد. اثر شوری این آبها بر رشد گیاه را می توان با محلول پاشی عناصر غذایی، به ویژه کلسیم و سیلیسیم، تعدیل کرد. تیمار چهار بار محلول پاشی کلسیم و همچنین تیمار دو بار محلول پاشی کلسیم و دو بار محلول پاشی سیلیسیم قابل توصیه می باشند.

  سطوح مختلف کلسیم و روش محلول پاشی دارای تاثیر معنیداری روی قطر گل، قطر ساقه و افزایش جذب کلسیم در ساقه دارد

  تیمار هیدروکسی کوئینولین سیترات می تواند جذب آب را در سطح بالایی حفظ نماید. عمر گلجایی در تیمار استات کلسیم بیش از ۴ روز افزایش نشان میدهد.

  در گل بریده ژربرا تغییرات قطر گل و میزان کاهش قطر در تیمار پالس کلرید کلسیم + ساکارز کم می شود. بین برش یا عدم برش انتهای ساقه در گل بریده ژربرا رقم سوپرنووا تاثیر بسزایی در صفات کاهش درصد پژمردگی و کاهش خمیدگی ساقه و افزایش عمر گلجایی ندارد. اما تاثیر مثبت ماده غذایی تیوسولفات نقره بر کاهش درجه خمیدگی گردن، کاهش درصد پژمردگی و افزایش عمر گلجایی کاهش درجه خمش نشان داد. همچنین به علت خاصیت ضد باکتریایی، تیوسولفات نقره آلودگی در آب گلجایی مشاهده نشد

  در گل شاخه بریده ژربرا رقم پاکس سطوح مختلف ساکارز در صفات ماندگاری گل، کیفیت گل، قطر گل، خمیدگی گردن گل، محتوای نسبی آب و پی اچ محلول ایجاد اختلاف زیادی داشت و سطوح کلرور کلسیم در صفات کیفیت گل، نشت الکترولیت و پی اچ محلول اختلاف زیادی داشت

  گل ژربرا

   

  همچنین اثر متقابل ساکارز و کلرور کلسیم در صفات ماندگاری، کیفیت گل، قطر گل، خمیدگی گردن گل، محتوای نسبی آب و میزان جذب محلول ایجاد اختلاف زیادی نشان داد و در ماندگاری و کیفیت گل ها بهترین تیمار ساکارز 5 / 1 درصد به همراه ۶۰۰ میلیگرم کلرور کلسیم بود و کمترین آن مربوط به تیمارهای شاهد و اثر اصلی 5 / 1 درصد ساکارز بود. بنابراین جهت افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده ژربرا این دو فاکتور قابل توصیه می باشند.

  در گل شاخه بریده ژربرا رقم پاکس سطوح مختلف ساکارز به صورت محلول محافظ در صفات ماندگاری گل، کیفیت گل، قطر گل، خمیدگی گردن گل، محتوای نسبی آب و پی اچ محلول ایجاد اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد نموده و سطوح کلرور کلسیم در صفات کیفیت گل، نشت الکترولیت و پی اچ محلول اختلاف زیادی داشت. همچنین اثر متقابل ساکارز و کلرور کلسیم در صفات ماندگاری، کیفیت گل، قطر گل، خمیدگی گردن گل، محتوای نسبی آب و میزان جذب محلول ایجاد اختلاف زیادی داشت و درماندگاری و کیفیت گلها بهترین تیمار ساکارز 5

  / 1 درصد به همراه ۶۰۰ میلیگرم کلرور کلسیم بود و کمترین آن مربوط به تیمارهای شاهد و اثر اصلی 5 / 1 درصد ساکارز بود. بنابراین جهت افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده ژربرا این دو فاکتور قابل توصیه می باشند

  کلسیم به عنوان عامل کاهش پیری در دوره های پیش و پس از برداشت گل ها، میوه ها و سبزی ها به شکل نمکهای مختلف توسط محققین جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبزی ها و طول عمر گلدانی گل های شاخه بریده بررسی شده است.

  سولفات کلسیم در غلظت ۲۰ میلی مولار می تواند برای افزایش عمر گلدانی ژربرا تا حدود ۶ روز نسبت به شاهد توصیه شود. همچنین این غلظت تا ۵۰٪ نسبت به شاهد سبب افزایش میزان فلاونوئید شد

  در ماندگاری و کیفیت گلها بهترین تیمار ساکارز به همراه ۶۰ میلیگرم کلرور کلسیم است. سولفات کلسیم در غلظت ۲۰ میلیمولار می تواند برای افزایش عمر گلدانی ژربرا تا حدود ۶ روز توصیه شود. همچنین این غلظت تا ۵۰٪ سبب افزایش میزان فلاونوئید می شود

   برهمکنش بین رنگدانه های گل و یون های فلزی می تواند رنگ نهایی گلبرگها را تغییر دهد. یون های فلزی به واسطه تاثیری که بر اسیدیته گلبرگها و فعالیت آنزیم های مختلفی که در بیوسنتز، تخریب، تجمع و انتقال انواع رنگدانه ها دارند، می توانند نقش اساسی در تثبیت رنگ گلبرگها داشته باشند

  هرچه میزان آهن در گلبرگ ها افزایش می یابد، میزان تمایل به قرمزی و مقدار رنگ مایه گل ها بیشتر و شدت

  روشنایی گلها کاهش می یابد، همچنین با کاهش میزان روی در بافت گلبرگ، تمایل به تیرگی رنگ افزایش می یابد. منیزیم نیز برعکس کلسیم، همبستگی مثبت و معنی داری با درجه رنگ مایه و تمایل به قرمزی و همچنین همبستگی منفی و معنی داری با شدت روشنایی با شفافیت گلبرگ ها نشان داد.

   

   

  از بین یون های ارزیابی شده در ژربرا یون های آهن، کلسیم و منیزیم ارتباط موثر تری با مؤلفه های رنگ نشان دادند. همچنین مقدار یون های فلزی آهن، مس، روی، منگنز، کلسیم و منیزیم در بافت گلبرگ ارقام مختلف ژربرا متغیر بود  )حاتم زاده و اکبری، ۱۳۹۴)

  ژربرا از بهترین گل های بریده جهان است و کلسیم نیز یکی از مهمترین عناصر دیواره سلولی است که نقش مهمی در زندگی گلدانی دارد. نتایج نشان دادند که سطوح مختلف Ca و روش محلول پاشی دارای تاثیر معنی داری روی قطر گل، قطر ساقه و افزایش جذب کلسیم در ساقه داشت

  ژربرا از بهترین گل های بریده جهان است و کلسیم نیز یکی از مهمترین عناصر دیواره سلولی است که نقش مهمی در کیفیت پس از برداشت گل ها ایفا می کند. عمر پس از برداشت گل های تیمار شده با کلسیم استعمال کلسیم به دو صورت اسپری و محلول ریزی پای بوته ها انجام گرفت افزایش می یابد.

  بیشترین جذب کلسیم در تیمار 5 / 1 درصد کلسیم کلرید وجود دارد، قطر گل ها و ساقه ها نیز با افزایش درصد کلسیم افزایش می یابند. دو روش متفاوت کاربرد کلسیم اثری روی افزایش جذب کلسیم در ساقه ندارد.

  وقتی تاثیر تیمارهای موقت پالسینگ آب مقطر و یا کلرید کلسیم ۴درصد + ساکارز۳ درصد و تیمارهای دائم هورمون های گیاهی شامل جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین و سولفوسالیسیلیک اسید بررسی می شود. طبق نتایج، قطر گل در تیمار موقت آب مقطر بهتر از تیمار موقت کلرید کلسیم + ساکارز بود. بین تیمارهای سطوح هورمونی نیز بهترین تیمار تیمار اسید جیبرلیک در سطح هورمونی ۳۰ قسمت در میلیون بود و از کاهش سریع قطر گل جلوگیری نمود و تیمار شاهد بیشترین کاهش قطر گل را دارا بود.

  در اثرات متقابل بین تیمار موقت و دائم بهترین تیمار ناشی از اثر متقابل اسید جیبرلیک در سطح ۳۰ قسمت در میلیون با پالس آب مقطر بود. در حالی که تیمار شاهد کلرید کلسیم + ساکارز بیشترین کاهش را درقطر گل ایجاد نمود.

  مشکل کاهش کیفیت گل های ژربرا

  مشکل کاهش کیفیت گل های ژربرا در اثر اختلال در جذب عناصر به ویژه در فصل زمستان و در مواقعی که شرایط گلخانه کاملا مساعد نیست، یکی از مشکلات تولید کنندگان گل بریده ژربرا است که به صورت خمش گردن حتی یک روز پس از برداشت و کاهش عمر گلدانی، خود را نشان می دهد

  در گل ژربرا مالیبو افزایش کلسیم به تنهایی در محیط کشت تغییری در غلظت کلسیم برگ و ریشه ندارد.

  در حالی که افزودن هومیک اسید با غلظت ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر مقدار کلسیم را افزایش داد. همچنین هومیک اسید توانست جذب عناصر را افزایش دهد و خصوصا در غلظت ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر باعث افزایش جذب کلسیم، روی و منیزیم شود.

  غلظت منیزیم در برگ در غلظت ۷ میلیاکی والان کلسیم بدون کاربرد هومیک اسید به کمترین مقدار رسید و با افزودن هومیک اسید افزایش یافت.

  گل ژربرا

  میزان منیزیم ریشه در بالاترین سطح هومیک اسید ) ۱۰۰۰ میلیگرم بر لیتر(  و ۷ میلی اکی والان کلسیم به حداکثر میزان رسید. منیزیم ساقه در ۷ میلیاکی والان کلسیم و ۱۰۰۰ میلیگرم بر لیتر هومیک اسید و پس از آن در همین غلظت کلسیم و ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر هومیک اسید بیشترین مقدار را داشت. بیشترین میزان کلسیم برگ در تیمار ۷ میلی اکی والان و ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر هومیک اسید مشاهده شد.

  کلسیم ساقه در غلظت ۷ میلی اکی والان در ۱۰۰۰ و سپس ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر هومیک اسید بیشترین مقدار را داشت. بیشترین غلظت روی ریشه و ساقه در تیمار ۷ میلی اکی والان کلسیم و ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر هومیک اسید مشاهده شد. به طور کلی هومیک اسید از طریق خاصیت کلات کنندگی باعث بهبود جذب کلسیم و عناصر غذایی دو ظرفیتی روی و منیزیم که خاصیت آنتی گونیستی با کلسیم دارند شد و استفاده از آن با غلظت ۵۰۰ میلی گرم

  بر لیتر در گلخانه های پرورش ژربرا توصیه می شود.

  مشکلات پرورش ژربرا

  یکی از مشکلات پرورش ژربرا کاهش کیفیت و کم بودن محصول به ویژه در گلخانه های نه چندان استاندارد است. اثر پاشش (اسپری) هفتگی ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر هومیک اسید و مقایسه آن با مصرف حل شده آن با همین غلظت در دو نوع محلول غذایی با مقادیر 5 / 3 و ۷ میلیاکی ولان بر لیتر کلسیم جهت بهبود کمیت و  کیفیت گل ژربرای رقم مالیبو بررسی گردید.

  نتایج نشان داد اگرچه پاشش هومیک اسید نتوانست به میزان مصرف محلول آن، باعث بهبود جذب بسیاری از عناصر شود، اما توانست عملکرد را به اندازه آن افزایش دهد. میزان جذب کلسیم در تیمار دارای سطح کلسیم بالاتر همراه با مصرف محلول هومیک اسید بیش از سایر تیمارها بود

  تفاوت معنی داری در عمر گلدانی و میزان پروتئین کل بین تیمارها مشاهده نشد. پاشش هومیک اسید به صورت معنی داری باعث بهبود ثبات غشای سلولی قطعات گلبرگ شد و تنش ناشی از پیر شدن ساقه گل را کاهش داد. هومیک اسید احتمالا از طریق اثرهای شبه هورمونی و بهبود شرایط فیزیولوژیک گیاه توانسته است سبب بهبود عمر پس از برداشت گل ها شود

  تیمار ۴۰ میلیگرم در لیتر هومیک اسید + ۶۰ میلیگرم در لیتر فولویک اسید باعث کاهش زمان برداشت گل از زمان ظهور جوانه گل می شود. به نظر می رسد که اثر مثبت مواد هوموسی بر افزایش جذب عناصر غذایی باعث افزایش تعداد و قطر گل و جلو انداختن گل دهی می گردد.

  در گل ژربرا رقم لوردس کاربرد فولویک اسید (۵۰ میلیگرم در لیتر) باعث افزایش تعداد گل شد. همچنین کاربرد مواد هوموسی اگر چه توانست قطر گل را افزایش دهد اما بر وزن گل، قطر و طول دمگل تأثیری نداشت. از سوی دیگر اگرچه این مواد بر مدت زمان شروع تیمار تا برداشت اولین گل بی تأثیر بود، اما باعث جلو انداختن زمان گلدهی گل ژربرا شد.

   

  تیمار ۴۰ میلیگرم در لیتر هومیک اسید+ ۶۰ میلیگرم در لیتر فولویک اسید باعث کاهش زمان برداشت گل از زمان ظهور جوانه گل) گردید. به نظر می رسد که اثر مثبت مواد هوموسی بر افزایش جذب عناصر غذایی باعث افزایش تعداد و قطر گل و جلو انداختن گل دهی گردید.

  غلظت های سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین به ترتیب، سالسیلیک اسید ۲۰۰ پی پیام به همراه ساکارز ۸٪ و سپس نانوذرات نقره ۵ پی پی ام و بنزیل آدنین ۵۰ پی پیام به همراه ساکارز ۸٪ و سپس نانوذرات نقره ۵ پی پی ام موجب بهبود بهتر ماندگاری و صفات آنزیمی گل های شاخه بریده ژربرا می شود.

  باززایی ریشه نابجا در گل ژربرا تنها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ دارای ۲ میلیگرم در لیتر بنزیل ادنین صورت می گیرد. میزان تولید اتیلن و جذب محلول در غلظت ۲ میلیمول در لیتر سالیسیلیک اسید به ترتیب کاهش و افزایش می یابد. همچنین تیمار سالیسیلیک اسید ۲ میلیمول در لیتر + 5 / 0 درصد ساکارز بیشترین تاثیر را بر کاهش تولید اتیلن و افزایش جذب محلول می گذارد. سالیسیلیک اسید در هر دو غلظت ۱و۲ میلیمول در لیتر به همراه ساکارز 5 / 0 درصد باعث افزایش محتوى نسبی آب گلبرگ نیز می گردد

  محلول پاشی سالسیلیک اسید ۵۰ پی پی ام به همراه نگهدارنده نانوذرات نقره و ساکارز ۴٪ و محلول پاشی بنزیل آدنین ۵۰ پی پیام به همراه نگهدارنده نانوذرات نقره و ساکارز ۴٪ بهترین تیمار بر روی میزان مالوندی آلدئید، فعالیت آنزیمهای فنیل آلانین آمونیالیاز، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و دوام عمر گل شاخه بریده است محلول پاشی سالسیلیک اسید ۵۰ پی پی ام و تیمار کوتاه مدت سالسیلیک اسید ۲۰۰ پی پیام به همراه ساکارز ٪۸ و سپس محلول نگهدارنده نانوذرات نقره ۵ پی پیام و محلول پاشی بنزیل آدنین ۵۰ پی پی ام و تیمار کوتاه مدت بنزیل آدنین ۵۰ پی پیام به همراه ساکارز ۸٪ و سپس محلول نگهدارنده نانوذرات نقره ۵ پی پی ام مطلوب ترین اثرات را بر ماندگاری و صفات آنزیمی نشان می دهد.

  استفاده از تیامین ۲۵۰ میکرومول بر لیتر در ژربرا سبب ببیشترین میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل، می شود و بیشترین میزان کاروتنوئید و شاخص کلروفیل به تیامین ۵۰۰ میکرومول بر لیتر است همچنین سالیسیلیک اسید ۷۵ میکرومولبر لیتر باعث افزایش تعداد گل در گیاه و همچنین باعث کاهش طول دوره رشد گل می شود. بنابراین سالیسیلیک اسید و تیامین را می توان به عنوان مواد ارزان و قابل دسترس پیشنهاد کرد که سبب افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت ژربرا می گردند.

  تیمار سالیسیلیک اسید ۷۵ میکرومولار، قطر گل را افزایش، دوره رشد را کوتاه و تعداد گل را افزایش میدهد. بیشترین قطر ساقه در تیمار سالیسیلیک اسید ۱۵۰ میکرومولار به دست می آید.

  تیمار تیامین ۵۰۰ میکرومولار طول ساقه گل دهنده و شاخص کلروفیل نسبی را افزایش می دهد. سالیسیلیک اسید و تیامین می توانند سبب افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت گل ژربرا شوند و از این نظر بهترین تیمار، سالیسیلیک اسید با غلظت ۷۵ میکرومولار بود.

  تیامین ۲۵۰ میکرومول بر لیتر سبب ببیشترین میزان کلروفیل a و b و کلروفیل کل شد و بیشترین میزان کاروتنوئید و شاخص کلروفیل مربوط به تیامین ۵۰۰ میکرومول بر لیتر است. همچنین سالیسیلیک اسید ۷۵ میکرومول بر لیتر باعث افزایش تعداد گل در گیاه و همچنین باعث کاهش طول دوره رشد گل شد. بنابراین سالیسیلیک اسید و تیامین را می توان به عنوان مواد ارزان و قابل دسترس پیشنهاد کرد که سبب افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت محصول می گردند (محلول پاشی در دو مرحله و به فاصله دو هفته قبل از برداشت انجام گرفت.

  ژربرا یکی از ده گل مهم شاخه بریده در جهان و ایران از نظر تولید و مصرف محسوب می شود. تیامین در غلظت ۲۵۰ میکرومولار سبب افزایش میزان کلروفیل a.b و کلروفیل کل شد، در حالی که بیشترین میزان کاروتنوئید مربوط به تیامین ۵۰۰ میکرومولار میباشد. از سوی دیگر بیشترین میزان قندهای قابل احیا در تیمار ۷۵ میکرومولار سالیسیلیک اسید مشاهده شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز مربوط به تیمار ۷۵ و ۱۵۰ میکرومولار سالیسیلیک اسید بودند. از اینرو به نظر میرسد سالیسیلیک اسید و تیامین می توانند سبب افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گل ژربرا شوند.

  مهمترین عارضه پس از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه

  مهمترین عارضه پس از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه در ناحیه زیر گل آذین است. پدیده تشکیل لیگنین یکی از فرضیه های مهم مطالعه شده و دلایل خمیدگی ساقه ژربر است.

  اثر متقابل رقم و اسید سالیسیلیک بر پایداری غشای سلولی، درصد خمیدگی، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تشکیل لیگنین موثر است. ارتباط مستقیم و منفی بین میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و درجه خمیدگی ساقه وجود داشت. بر همین اساس رقم دابل داچ با درجه خمیدگی کمتر، فعالیت آنزیمی دو برابری نسبت به رقم اکوه با درجه خمیدگی بیشتر، نشان داد. همچنین اسید سالیسیلیک بسته به غلظت و رقم تاثیر معناداری بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و در نتیجه عارضه خمیدگی ساقه نشان داد.

  به طوری که بیشترین فعالیت آنزیمی در ارقام دابل داک اکو به ترتیب در غلظتهای 5 / 0 و 25 / 0 میلی مولار حاصل شد. به طور کلی، نتایج بیانگر تاثیر مثبت اسید سالیسیلیک به ویژه در غلظت های پایین بر لیگنین ساقه گل دهنده و عارضه خمیدگی ساقه ارقام بررسی شده ژربرا بود.

  گل ژربرا

  تیمار کوتاه مدت با محلول های حاوی اسید سالیسیلیک (۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) و متیل جاسمونات (۲۵ و ۵۰ میلی گرم در لیتر) به مدت ۲۴ ساعت روی کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا بررسی شد

  آب مقطر + ساکارز ۴ درصد، به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. پس از تیمار کردن، گل ها بیرون آورده شدند و در محلول آب مقطر + ساکارز ۴ درصد در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. بیشترین عمر گل جایی در گل های تیمار شده با اسید سالیسیلیک ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و پس از آن متیل جاسمونات ۲۵ میلیگرم در لیتر به دست آمد. در بین تیمارها، اسید سالیسیلیک ۲۰۰ میلی گرم در لیتر، با کاهش پژمردگی گلبرگ، پی اچ محلول نگهدارنده و رشد میکروارگانیزم ها و افزایش جذب محلول نگهدارنده، مواد جامد محلول گلبرگ، قطر ساقه و عمر گل جایی به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

  در گل بریده ژربرا رقم میکس استفاده از سالیسیلک اسید تاثیر زیادی بر تولید اتیلن، محتوی نسبی آب گلبرگ ۲ و جذب محلول نشان داد. به طوری که میزان تولید اتیلن و جذب محلول در غلظت ۲ میلیمول در لیتر سالیسیلیک اسید به ترتیب کاهش و افزایش یافت. ساکارز به تنهایی اثری بر صفات نداشت. تیمار سالیسیلیک اسید ۲ میلیمول در لیتر + 5 / 0 درصد ساکاروز بیشترین تاثیر را بر کاهش تولید اتیلن و افزایش جذب محلول داشت. کمترین اثر مربوط به شاهد بود. سالیسیلیک اسید در هر دو غلظت ۱و۲ میلیمول در لیتر به همراه ساکاروز 5 / 0 درصد باعث افزایش محتوی نسبی آب گلبرگ گردید

  مسیر فنیل پروپانویید و آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز به ترتیب مهمترین مسیر بیوسنتزی مواد فنولی (لیگنین، اسیدهای فنولی و فلاونوییدها) و مهمترین آنزیم دخیل در این متابولیسم با وظایف ساختاری و مکانیزمهای دفاعی مختلف می باشند

  کاهش تشکیل لیگنین یکی از دلایل خمیدگی ساقه به عنوان مهمترین عارضه پس از برداشت ژربرا است. هورمون سالیسیلیک اسید روی فعالیت آنزیم PAL و در نتیجه تشکیل ترکیبات فنلی مانند لیگنین موثر است. فعالیت آنزیم PAL و تشکیل لیگنین تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفتند.

  میزان فعالیت آنزیم در کولتیوارهای مختلف متفاوت بود، به طوری که کولتیوارهای دابل داچ و اکوه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فعالیت آنزیمی بودند و میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین، دوام عمر و درصد خمیدگی ساقه در کولتیوارهای مقاوم و حساس به خمیدگی روند متفاوتی داشتند.

  خمیدگی ساقه ژربرا

  خمیدگی ساقه که در نتیجه تجمع اتیلن، عدم تعادل آب در آوند چوبی و عدم تکوین بافت اسکلرانشیم رخ میدهد، مهمترین عارضه پس از برداشت ژربرا است. سالیسیلیک اسید به عنوان محرک آنزیم فنیل النین آمونیا لیاز است. گل بریده ژربرا به وسیله سالیسیلیک اسید در غلظت های مختلف به مدت ۲۴ ساعت تیمار شدند. طبق نتایج به دست آمده بین ارقام مختلف تفاوت زیادی از نظر ویژگیهای پس از برداشت وجود داشت و تیمارها محتوای فنل کل، لیگنین و فعالیت آنزیم فنیل آلنین آمونیا لیاز را به شکل معنی داری تحت تأثیر قرار دادند.

  گل بریده ژربرا (Gerbera jamessonii) ارزش اقتصادی زیادی در صنعت بین المللی گل های بریده دارد. ژربرا به دلیل حساسیت به اتیلن و میکروارگانیزم های درون محلول نگهدارنده که باعث بسته شدن آوندی می شوند، عمر پس از برداشت کمی دارد.

  تیمارهای تیمول، منتول و اوژنول به صورت بلند مدت اعمال شدند. در کلیه محلول های نگهدارنده واحدهای آزمایشی، ساکارز چهار درصد اضافه گردید. همه گل های بریده تیمار شده در دمای 25+2 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۵-۵۰ درصد نگهداری شدند. بیشترین عمر گل جایی در گلهای تیمار شده با منتول ۷۵ میلیگرم در لیتر و پس از آن اوژنول ۵۰ میلیگرم در لیتر و تیمول ۱۲۵ میلیگرم در لیتر به دست آمد. تیمارهای منتول و تیمول بیشترین جذب محلول نگهدارنده، قطر گل و ساقه و کمترین پی اچ محلول نگهدارنده و رشد میکروبی را نشان دادند. بنابراین، این اسانسها در شرایط این پژوهش به عنوان بهترین تیمار شناخته شدند. ژربرا یکی از مهمترین گل های شاخه بریده جهان می باشد و محلول های غذایی از عواملی هستند که در افزایش کمیت و کیفیت گل ژربرا نقش دارند. در ژربرا رقم یارانا نانوسیلیس در دو غلظت و به هر دو صورت، منجر به کاهش وزن تر گل و افزایش دی اکسید کربن زیر روزنه ای شد. تعداد گل در تیمار محلول دهی ۲۵ میلیگرم در لیتر نانوسیلیس افزایش یافت. از نظر وزن خشک گل و کلیه فاکتورهای فتوسنتزی، اعم از تعرق، فتوسنتز، کارایی مصرف آب و هدایت روزنه ای، تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد، اما به طور کلی، نانوسیلیس موجب افزایش تعداد گل ژربرا شد. در حالی که سیلیکات پتاسیم نتوانست باعث بهبود صفات بررسی شده گردد.

  جیبرلیک اسید به صورت تیمار کوتاه مدت (۴۸ ساعت) و اتانول 5 / 2 درصد به همراه ساکارز سه درصد به عنوان تیمار مداوم (محلول نگهدارنده) بر روی گل شاخه بریده ژربرا مطالعه شد. محلول نگهدارنده اتانول و ساکارز به دو روش به کار برده شد، در روش اول، محلول نگهدارنده تا پایان انجام آزمایش تعویض نگردید ولی در روش دوم، محلول نگهدارنده هم زمان با قرائت میزان جذب محلول تعویض شد

  ظروف حاوی گل در اتاقی با میانگین دمایی ۲۱ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۷۰ درصد و مدت روشنایی ۱۴ ساعت با شدت نور ۱۵ ماکرومول بر متر بر ثانیه لامپ فلورسنت، قرار گرفتند

   

  تیمار کوتاه مدت جیبرلیک اسید با غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر به همراه محلول نگهدارنده اتانول 5 / 2 و ساکارز سه درصد بیشترین تاثیر را بر خصوصیات کیفی و دوام عمر گل ژربرا داشت. همچنین، کاربرد مکرر اتانول جدید نسبت به کاربرد اتانول فقط در ابتدای آزمایش، نتایج بهتری را در خصوص افزایش دوام عمر و خصوصیات کیفی گل ژربرا به همراه داشت

  اثر بنزیل آدنین به صورت تیمار کوتاه مدت (۴۸ ساعت) و اتانول 5 2 ٪ به همراه ساکاروز ۳٪ به عنوان تیمار مداوم (محلول نگهدارنده به دو روش بر روی شاخه گل بریده ژربرا بررسی شد. ظروف حاوی گل در اتاقی با میانگین دمایی ۲۱ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۷۰٪ و فتوپریود ۱۴ ساعت که توسط لامپ فلورسنت با شدت ۱۵ ماکرومول بر متر بر ثانیه در قسمت بالای اتاق تامین می شد، قرار گرفتند. تیمار کوتاه مدت بنزیل آدنین با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر به همراه محلول نگهدارنده اتانول 5 /2 ٪ و ساکاروز ۳٪ بیشترین تاثیر را بر خصوصیات کیفی و ماندگاری گل ژربرا داشت

  غلظت های مختلف متیل جاسمونات عمر گلجایی و عمر پس از برداشت گل ها و آنتوسیانین گلبرگها را افزایش می دهد. از نظر میزان جذب محلول نگهدارنده تیمارهای مختلف متیل جاسمونات دارای جذب محلول بالاتری هستند

  غلظت های مختلف متیل جاسمونات عمر گلجایی و عمر پس از برداشت گل ها را افزایش و محتوای آنتوسیانین گلبرگ را افزایش دادند. از نظر میزان جذب محلول نگهدارنده تیمارهای مختلف متیل جاسمونات دارای جذب محلول بالاتری نسبت به شاهد واتانول بودند. در بین تیمارها، اگرچه وزن تر نسبی گل در تیمارهای مختلف متیل جاسمونات در مقایسه با شاهد واتانول بیشتر بود ولی از لحاظ آماری اختلافی نداشت.

  gerbera aurantiaca

  برای باززایی شاخساره از رقم رداکسپلوژن، ریزنمونه های کاپیتولا، در محیط کشت ام اس حاوی غلظتهای مختلف تیدیازورون کشت شدند و درصد باززایی از ۳۰ روز بعد از کشت تا روز ۷۵ هر ۱۵ روز یک بار محاسبه گردید. بیشترین باززایی در غلظت های 75/0 و ۱ میلیگرم در لیتر تیدیازورون به میزان ۳۹ درصد، ۶۰ روز پس از کشت حاصل شد. در پراوری و در مرحله اول اندازه گیری، افزایش وزن ریزنمونه در تیمار ۶ میلیگرم در لیتر کینتین بیشتر بود و در مرحله دوم، بیشترین افزایش وزن در تیمار ۴ میلیگرم در لیتر کینتین ثبت گردید، همچنین در هر دو مرحله، بیشترین تعداد برگ در تیمار ۶ میلیگرم در لیتر کینتین به دست آمد. همچنین ۸۷ درصد گیاهچه ها پس از یک ماه در محیط کشت ریشه زایی فاقد هورمون، ریشه دار شدند.

  در کشت بافت ژربرا بیشترین مقدار تشکیل کالوس کاپیتولوم در تیمار 75 / 0 میلیگرم بر لیتر تیدیازورون به دست می آید

  بیشترین مقدار و تحریک کالوس زایی برگ به ترتیب در ۱ / ۵ و امیلیگرم بر لیتر توفوردی مشاهده شد

  گل آذین نابالغ ژربرا رقم تروپیک بلند پس از گندزدایی و جدا کردن کاسبرگها به چهار قسمت مساوی تقسیم شد و به منظور باززایی در محیط کشت با غلظت نصف ام اس حاوی مقادیر ۵ میلیگرم در لیتر تیدیازورون” به همراه 1/0 میلیگرم در لیتر ایندول استیک اسید و نیز در محیط کشت با غلظت نصف ام اس حاوی غلظت های ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیگرم در لیتر بنزیل آمینو پورین و یک میلیگرم در لیتر ایندول استیک اسید قرار داده شدند

  ریزنمونه ها به مدت یک ماه در شرایط تاریکی قرار گرفتند. پس از آن به شرایط روشنایی منتقل شدند. پس از گذشت یک ماه در محیط کشت نصف ام اس حاوی بنزیل امینو پورین هیچگونه باززایی مشاهده نشد. بیشترین تعداد گیاهچه از محیط نصف ام اس حاوی 5/0 میلیگرم در لیتر تیدیازورون به دست آمد.

  به منظور پرآوری سرشاخه گیاهچه های باززایی شده در محیط پایه ام اس حاوی غلظت های ۲، ۴ و ۶ و ۸ میلیگرم در لیتر کینتین وا میلیگرم در لیتر ایندول استیک اسید بازگشت شدند. بیشترین و کمترین پرآوری به ترتیب در محیط کشت ام اس حاوی ۲ و ۸ میلیگرم در لیتر کینتین و یک میلیگرم در لیتر ایندول استیک اسید حاصل شد

  بیشترین تعداد برگ و بیشترین ارتفاع گیاه نیز در محیط دارای ۲ و ۴ میلی گرم در لیتر کینتین به دست آمد. شاخساره های پرآوری شده جهت ریشه زایی، روی محیط کشت ام اس با غلظت های ۰ ، 5 / 0 و یک میلیگرم در لیتر ایندول استیک اسید کشت شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد ریشه در محیط ام اس حاوی 5/0 میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید تولید شد. در پایان گیاهچه های ریشه دار شده جهت سازگاری به گلدان منتقل و به خوبی سازگار شدند

  تیمار گلیسرول با غلظت و پوترسین با غلظت همراه با ساکارز بهترین نتیجه را از نظر وزن تر، کیفیت ظاهری گل، محتوای پرولین، جذب محلول و عمر گل دارد. لذا، می توان تیمارهای مذکور را به عنوان محلول محافظ گل شاخه بریده ژربرا پس از برداشت توصیه نموده.

   

  در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید! ارسال دیدگاه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *

  تخفیف خرید گل
  با وارد کردن آدرس ایمیل خود
  کد تخفیف 5 درصدی برای خرید
  محصولات دریافت نمایید

  تخفیف خرید گل
  با وارد کردن آدرس ایمیل خود
  کد تخفیف 5 درصدی برای خرید
  محصولات دریافت نمایید

  blog popup cupon
  09034644222