باکس رز و داوودی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
باکس گل حروف
۱۷۵,۰۰۰ تومان
باکس گل T9
۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان
باکس گل T4
۴۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۱۳۵,۰۰۰ تومان
جعبه گل بهارک
۴۳۰,۰۰۰ تومان
باکس گل مناسبتی bw1
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل یک
۶۰,۰۰۰ تومان
باکس گل رز
۲۱۰,۰۰۰ تومان
باکس ۵ شاخه رویال
۱۴۰,۰۰۰ تومان
رز باکس متال
۳۰۰,۰۰۰ تومان
باکس بهاری متال
۴۰۰,۰۰۰ تومان