خرید گل در مشهد

خرید گل از گل فروشی های مشهد

پایه گل دوطبقه
۹۵۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
سبد گل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پایه دار تمام حلقه
۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
رومیزی کریستال
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل پایه دار
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان
سبدگل رومیزی
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
پایه ترحیم
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان
سبدگل پایه دار ترحیم
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل رومیزی
۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
پایه دار دوطبقه
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان