سبد رومیزی ترحیم
۳۷۰,۰۰۰ تومان
دسته گل فانتزی رز
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سبد گل تقدیمی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
سبد گل رومیزی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل ترکیبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
باکس بهاره
۵۴۵,۰۰۰ تومان
رز باکس
۳۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل تقدیمی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سبد گل ترکیب مجزا
۱۹۵,۰۰۰ تومان
تاج گل ایستاده
۳۶۰,۰۰۰ تومان
باکس کشیده رز
۱۷۰,۰۰۰ تومان
باکس قایقی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
دسته گل فانتزی رز
۱۵۵,۰۰۰ تومان
شیشه گل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سبد گل تبریک
۳۵۵,۰۰۰ تومان
باکس قایقی رز
۲۰۰,۰۰۰ تومان
باکس چمدانی رز
۳۹۵,۰۰۰ تومان
شیشه گل خواستگاری
۳۸۰,۰۰۰ تومان
سبد رز
۲۷۵,۰۰۰ تومان
سبد رومیزی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
باکس چوبی ترکیبی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
باکس بهاره ترکیبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
تاج گل ترحیم قابدار
۵۰۰,۰۰۰ تومان