سبد گل رومیزی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل فانتزی رز
۱۵۵,۰۰۰ تومان
باکس چوبی ترکیبی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
باکس چمدانی رز
۳۹۵,۰۰۰ تومان
سبد گل ترکیبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تاج گل ترحیم قابدار
۵۰۰,۰۰۰ تومان
شیشه گل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سبد گل ترکیب مجزا
۱۹۵,۰۰۰ تومان
باکس بهاره ترکیبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
دسته گل فانتزی رز
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سبد گل تقدیمی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
سبد رومیزی ترحیم
۳۷۰,۰۰۰ تومان
رز باکس
۳۸۰,۰۰۰ تومان
شیشه گل خواستگاری
۳۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل تقدیمی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تاج گل ایستاده
۳۶۰,۰۰۰ تومان
سبد رومیزی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
باکس بهاره
۵۴۵,۰۰۰ تومان
باکس کشیده رز
۱۷۰,۰۰۰ تومان
باکس قایقی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
باکس قایقی رز
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سبد رز
۲۷۵,۰۰۰ تومان
سبد گل تبریک
۳۵۵,۰۰۰ تومان