سبد خرید شما خالی است.

آموزش تکثیر گیاهان آپارتمانی

راهنمای مطالعه
  تکثیر گیاهان آپارتمانی- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  شاید برای شما هم پیش آماده باشد که بعضی از زیباترین گیاهان آپارتمانی را نمی توان بدون وسایل خاص در خانه تکثیر کرد، از این رو باید یا تن به خرید وسایل پر هزینه داد یا آن گیاهان را از پرورش دهندگان خرید. اما انواع دیگری از گیاهان را خیلی آسان می توان تکثیر کرد و شگفت آور این است که افرادی هستند که سبزی های مصرفی خود را می کارند، اتاق ها را نقاشی می کنند اما از تکثیر گیاهان آپارتمانی (Propagation of houseplants) خود واهمه دارند.

  ما امروزه وسایل و امکانات زیادی برای تکثیر گیاهان داریم که در زمان مادربزرگ هایمان وجود نداشت، مانند هورمون ریشه زا، کیسه های پلی اتیلنی شفاف، کمپوست مخصوص، کیسه های مخصوص و غیره. اما باید گفت که در آن زمان مادربزرگ هایمان بیش از ما و با دست خالی گیاهان خود را تکثیر می کردند.برای آشنایی با انواع روش های تکثیر گیاهان تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

  چهار دلیل تکثیر گیاهان خانگی

  می توان چهار دلیل اصلی برای تکثیر گیاهان آپارتمانی در خانه برشمرد:

  ۱) بدون پرداخت پول گیاهان بیشتری داشته باشیم.

  ۲) گذاشتن گیاهان جوان و نیرومند به جای گیاهان قدیمی کهنه و فرسوده.

  ۳) در اختیار گرفتن گیاهانی که اگر به تکثیر آنها نپردازیم از بین می روند و جانشینی ندارند.

  ۴) می توانیم هدیه ای ارزنده به دوستان و خویشان بدهیم. ترویج فرهنگ مراقبت از گیاهان آپارتمانی را میتوانیم با یک قلمه کوچک از یک گیاه شروع کنیم.
  دلیل آخری برای گیاهانی گفته می شود که بیشتر در خانه ها پرورش و تکثیر می یابند نه در گلخانه ها و گلفروشی ها مانند زبرینا.

  روشهای تکثیر انواع گیاهان آپارتمانی

  ۱) خواباندن

  روش خواباندن در تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  بیشتر گیاهان رونده و خزنده دارای ساقه های نرم را می توان با خواباندن تکثیر کرد. نکته منفی در این روش آن است که ریشه دهی گیاه جدید طولانی است.

  برای این نوع تکثیر باید در بهار یا اوایل تابستان، ساقه نیرومند گیاه مورد نظر را با استفاده از سنجاق سر یا تکه ای سیم به شکل U در کمپوست مخصوص قلمه و بذرکاری نگه داشت.

  اگر زیر قسمتی از ساقه که در خاک قرار می گیرد، خراشی وارد کنیم ریشه دهی سریع تر می شود. از گیاه مادر می توان چندین ساقه را همزمان، به طریق گفته شده خواباند. وقتی ریشه دادند، جوانه های رویشی در آن پدیدار می شود و در آن موقع می توان قسمت خوابانده شده در کمپوست را از مادر قطع و گیاه جدید را آزاد کرد.

  الف) خوابانیدن زمینی

  روش خوابانیـدن زمینـی اغلـب بـرای گیاهانـی مناسـب اسـت که شـاخههای نرم، آویـزان وقابـل انعطافی دارنـد، یعنـی خـم کردن شـاخه موجب شکسـتن آنها نمیشـود.در این روش شـاخۀ بلند و نرمـی از گیاهرا کـه نزدیـک تـر به زمیـن قرارگرفتـه اسـت، خـم کـرده، یـکم یـخ یا دوشـاخه U شـکل را آن طـوری درزمین نصب می کننـد که شـاخه را در تماسبـا محیـط کشـت در زمیـن نگهدارد. هرگونـه بـرگ موجود روی آن قسـمت از شـاخه را کـه در زیـر محیـط کشـت خواهـد مانـد، بـا قیچـی یـا دسـت جـدا می کننـد. بـرای اینکه شـاخه در محـل تمـاس بـا خـاک زودتـر و آسـان تر ریشـه دهد، در آن ناحیه از شـاخه، خراشـی روی پوسـت شـاخه میزننـد و یـا بخـش کوچکـی از پوسـت را برمیدارنـد.

  ب) خوابانیدن شیاری

  در ایــن روش شــاخه های جوانــی را از پایــه مـادری در یـک شـیار طولـی کـم عمـق قـرار داده و نـوک شـاخه را بیـرون از زمیـن قـرار میدهنـد.جوانه هـای بـا جهـت روبـه پاییـن را حـذف ولـی جوانه هایــی کــه ســمت آنهــا روبــه بــالا اســترا نگــه میدارنــد. همچنیــن بــه فواصــل روی شــاخه خوابیــده شــده، زخم زنــی می کننــد تــا از محــل زخــم ریشــه های جدیــد حاصــل شــود. پــس از اینکــه شــاخه خوابیــده شــده در محــل جوانه هــا تولیــد ســاقه و در محــل زخــم تولیــد ریشــه کردنــد آنهــا را بریــده و بــه محــل کشــت جدیــد انتقــال میدهنــد.از ایــن روش در تکثیــر بعضــی از گونه هــای گل رز، اســپیره و بســیاری از درختچه هــای خــزاندار اســتفاده میشــود.

  ج) خوابانیدن کپه ای

  ایــن روش هنگامــی کاربــرد دارد کــه نتــوان شــاخه را خــم نمـود یـا اینکـه تعـداد زیــادی از گیــاه بــرای تکثیــر مدنظــر باشــد. بــرای ایــن کار دربهــار و پیــش از آغــاز رشــد، ابتــدا پایــه مــادری هــرس شــدید میشــود، به طـوری کـه فقـط چندجوانـه نزدیـک طوقـه نگهـداری میشــود. در طــی فصــل رشــد، جوانه هــا بیــدار شــده و شاخه های جدیــد میدهنــد. بــه تدریــج کــه شاخه های جدیــد رشــد می کننــد در طــی یــک یــا دو نوبـت پـای بوتـه خـاک داده میشـود؛ یعنـی ارتفـاع کپــه بــه ۲۰ ســانتیمتر میرســد. در کشــت وســیع و تولیــد انبــوه پایه هــای درختــان میــوه، خــاک بوته هــا کنـار زده میشـود و شـاخه های ریشـه دار شـده از محـل پاییــن ریشــه ها قطــع و بــه عنــوان نهال هــای جدیــد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد. ایــن روش بــه ویــژه در درختـان سـیب، برخـی درختـان میـوه ماننـد: گیـاس، بــه و برخــی گیاهــان ماننــد تمشــک قابــل اجراســت.

  ۲) پاجوش

  روش پاجوش در تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  بعضی گونه های گیاهی در کنار ساقه اصلی خود گیاه کوچکی به وجود می آورند. گیاهان عده ای نیز در کنار غده مادری خود غدد کوچکی ایجاد می کنند.

  پاجوش های چسبیده به ساقه را از نزدیک ترین محل اتصال آنها به ساق می برند؛ اگر این پاجوش دارای ریشه باشد، آن ریشه هم باید با پاجوش باشد. در گلدان خالی، کمپوست مخصوص بذرکاری و قلمه کاری بریزید و پاجوش را در آن قرار دهید. در مورد گیاهان غده ای، غده های کوچک را از مادر جدا کنید و در گلدان بکارید. این غده ها پس از یک یا دو سال به گل می نشینند.

  ۳) گیاهچه

  روش گیاهچه در تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  چند گونه گیاهی (از جمله کلروفیتوم، ساکسی فراژا، و تولمیا) در انتهای ساقه گل دهنده خود و بعضی دیگر (مانند بریوفیلوم و اسپلنیوم) روی برگ های بالغ خود گیاهچه هایی به وجود می آورند.

  تکثیر این نوع گیاهان بسیار ساده است. اگر این گیاهچه ها ریشه ندارند، آنها را در کمپوست مخصوص بذرکاری و قلمه کاری فرو برید (نحوه خواباندن) گیاهچه را زمانی از مادر قطع کنید که خود ریشه دار شده باشد. وقتی گیاهچه ریشه دار شد، با قطع کردن از مادر و نهادن آن در گلدان جداگانه، گیاه تازه ای خواهید داشت.

  ۴) قلمه

  امروزه قلمه معمول ترین راه تکثیر گل های مناسب آپارتمان است. احتمال موفقیت در این روش بستگی به نوع گیاه دارد. بعضی از گیاهان چوبی را از طریق قلمه زدن مشکل می توان تکثیر کرد و گاهی نیز این راه در مورد آنان بدون مجهز بودن به وسایل ویژه ناممکن است.

  این در حالی است که چندین گیاه معمول از جمله برگ بیدی (ترادسکانتیا)، ایمپاتیسن و عشقه (پاپیتال) در لیوان دارای آب به آسانی ریشه می دهند. حتی در مورد همین گیاهان زود ریشه‌ده نیز ممکن است موارد ناموفقِ غیر قابل توجیه وجود داشته باشد. بنابراین در مورد هر گیاه باید چندین قلمه در نظر گرفت تا اگر چند تایی از آنها ریشه ندادند برنامه تکثیر شکست نخورد.

  الف) قلمه از ساقه

  بیشتر گیاهان خانگی را با قلمه از ساقه می توان تکثیر کرد. برای این کار باید شاخه بی گل، سالم، و نیرومندی را انتخاب کرد. قلمه بعضی از گیاهان غیر چوبی در هر موقع از سال اما گیاهان چوبی به طور کلی در فصل رشد فعال ریشه می دهند. در مورد هر گیاه باید به دستورهای خاص آن مراجعه و هورمون رشد را نیز مصرف کرد.

  به عنوان یک قانون کلی، بهار یا تابستان بهترین موقع برای گیاهان است، اما در مورد فوکسیا و شمعدانی اواخر تابستان موقع مناسبی است.

  قلمه های گرفته شده از ساقه را باید به محض آماده شدن در کمپوست فرو برد، اما در خصوص کاکتوس ها و گیاهان گوشتی، باید آنها را چند روزی در هوای آزاد نگه داشت تا کمی خشک شوند.

  در مورد گیاهان بوته ای بهتر آن است که قلمه پاشنه دار تهیه شود. قلمه پاشنه دار قلمه ای است که تکه کوچکی از ساقه اصلی تر را نیز با خود دارد. لبه ها و زواید آن را بچینید و حدود ۲ سانتی متر در هورمون ریشه زا فرو برید.

  قلمه زنی از ساقه- گلفروش آنلاین VIP Shop
  روش قلمه زنی از ساقه- گلفروش آنلاین VIP Shop

  ب) قلمه برگ

  بعضی از گیاهان ساقه ندارند. برگ های این گیاهان مستقیما از طوقه آنها بالا می آیند. تهیه قلمه ساقه از آنها ناممکن است، اما قلمه زدن با برگ راه آسانی برای تکثیر آنهاست.

  بخشی از برگ

  این روش برای گیاهانی همچون بگونیا، استرپتوکارپوس و سانسوریا مناسب است.

  قلمه بخشی از برگ- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  برگ کامل

  این روش در مورد گیاهان گوشتی مثل سدوم، اکوریا و کراسولا کاربرد دارد.

  قلمه برگ کامل- گلفروشی آنلاین VIP shop

  برگ کامل به اضافه دمبرگ

  این روش قلمه زنی را در مورد گیاهانی مانند سنت پولیا، گلوکسینیا، پپرومباس برگ‌کوچک، و بگونیا می توان به کار گرفت.

  قلمه برگ کامل به اضافه دمبرگ- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  پ) قلمه ساقه های نی‌مانند

  قلمه ساقه‌های نی‌مانند- گلفروشی آنلاین

  تعدادی از گیاهان مهم آپارتمانی ساقه های کلفت و راست دارند. این گیاهان را با قلمه ساقه شبیه به ساقه های نی تکثیر می کنند. بهترین موقع تهیه قلمه زمانی است که یک یا چند ساقه، برگ های پایینی خود را از دست داده باشند و از آن پس چندان جالب توجه نباشند.

  ساقه بی برگ را به چندین قطعه تقسیم کنید. هر کدام را در کمپوست فرو برید. می توان آنها را به طور افقی نیز روی کمپوست خواباند. اشتباه نکنید: قسمت پایین هر قلمه در کمپوست قرار گیرد. دراسنا، دیفن باخیا، و کوردیلین از گیاهانی هستند که به این روش تکثیر می شوند. همچنین قلمه های آماده ( Ti – plants ) را می توانید از فروشگاهها خریداری کنید.

  قلمه را چگونه ریشه دار کنیم؟

  مشکل قلمه آن است که وقتی در کمپوست قرار گیرد، به طور دائم رطوبت را از دست می دهد، اما وسیله ای ندارد که آن را از کمپوست دریافت کند. بنابراین، حفظ ضرب الاجل پیش می آید یعنی قبل از آنکه قلمه از بی آبی بمیرد، ریشه باید تشکیل شود. مرطوب نگه داشتن کمپوست پاسخ نمی دهد. باید یکی از راه های زیر را به کار بست.

  روش اول؛ به کار گیری کیسه ریشه دهنده

  این وسیله، حاصل نوآوری های اخیر است که در آن کمپوست متراکم و با کیسه پلی اتیلنی ضخیم آب بندی شده است؛ نسبت به روش گلدانی دو مزیت دارد: یکی اینکه کمپوست موجود در کیسه در زمان طولانی تری مرطوب باقی می ماند، دیگر اینکه قلمه های ضعیف با لبه شکاف های کیسه به صورت قائم می ایستند.

  کیسه دارای ۱۴ شکاف است. در هر شکاف یک قلمه نشانده می شود. اگر پس از چند ساعت قلمه ها شروع به پژمرده شدن کردند، کیسه و قلمه ها را می توان داخل کیسه پلاستیکی دیگری کرد. در کیسه دوم هوا می دمند تا بزرگ شود و به قلمه ها فشار نیاورد. سر آن را می بندند.

  کیسه ریشه دهنده- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  روش دوم؛ به کار گیری جعبه تکثیر

  این جعبه وسیله مفیدی است برای تکثیر تعدادی از گیاهان آپارتمانی. این جعبه شامل یک سینی محکم است که در آن کمپوست می ریزند و سرپوش شفافی دارد که در آن دو دریچه کوچک برای تهویه نصب شده است. بعضی مجهز به وسیله ای هستند که دمای هوا را در ۲۰ درجه سانتی گراد ثابت نگه می دارند.

  این وسیله برای گیاهان ظریف مناسب است . اما نوعی دیگر فاقد دستگاه گرم کننده است و بسیاری از افراد از این نوع استفاده می کنند. این وسیله برای تکثیر انواع گیاهان قابل استفاده است.

  جعبه تکثیر- گلفروشی آنلاین VIP

  روش سوم؛ تکثیر گلدانی در ۷ مرحله

  ریشه دار کردن قلمه به روش گلدانی- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  مرحله اول: در یک گلدان سفالی یا پلاستیکی به قطر ۱۵ سانتی متر، می توان حدود ۶ قلمه را جا داد. محیط قلمه ها باید استریل و دارای سوراخ زهکش باشد و کود شیمیایی فراوان نداشته باشد.

  مرحله دوم: گلدان را با کمپوست پر کنید؛ آن را بفشارید به طوری که فاصله لبه گلدان با کمپوست فقط ۱۵ سانتی متر باشد. قلمه ها را باید نزدیک به جدار گلدان در کمپوست فرو کرد. قلمه باید در کمپوست محکم باشد. ایجاد فاصله بین قلمه و کمپوست و در نتیجه وجود هوا در اطراف قلمه بسیار زیان آور است. بعضی از قلمه ها به طور عمودی و بعضی دیگر با زاویه ۴۵ درجه با کمپوست قرار می گیرند. آبیاری باید بسیار آرام باشد.

  مرحله سوم: تقریبا همه انواع قلمه نیاز به محیطی مرطوب دارند. در مناطق خشک، برگ های درشت قلمه ها چروکیده می شوند و می ریزند زیرا ریشه ای نیست که آب از دست رفته آنها را جبران کند. در این مناطق بهتر است چند میله چوبی در گلدان گذاشته شوند و گلدان را با کیسه نایلونی بپوشانند و آن را با کش به گلدان بچسبانند، در مورد کاکتوس ها، گیاهان گوشتی و شمعدانی، کیسه نایلونی ضرورت ندارد.

  مرحله چهارم: گلدان دارای قلمه را در محل سایه روشن و به دور از نور مستقیم خورشید بگذارید: دما ۱۷ درجه سانتی گراد یا بیشتر باشد. باید برگهای زرد یا برگ هایی را که شروع به پوسیدن می کنند خیلی زود از قلمه ها جدا کرد.

  مرحله پنجم: بی صبری نکنید. چند هفته بعد در نوک قلمه های ساقه و در قاعده قلمه های برگی، جوانه های رشد ظاهر می شوند.

  مرحله ششم: اکنون وقت تهیه گلدان جدید است. کمپوست را آب دهید. یکی یکی قلمه ها را با کمپوست اطراف ریشه شان به گلدان کوچک منتقل و آن را با کمپوست پر کنید. گلدان های جدید را برای یکی دو هفته در همان جای گلدان قلمه ها بگذارید. کمپوست گلدان های تازه را به آرامی بفشارید و آب دهید. گلدان ها را پس از گذشت یکی دو هفته به محل اصلی منتقل کنید.

  مرحله هفتم: قلمه های برگی چندین جوانه و ریشه های متعدد به وجود می آورند. باید به آرامی برگ را برید، یعنی جوانه ها را از یکدیگر جدا کرد و هر کدام را که باید دارای ریشه هایی باشد در گلدان مجزا گذاشت و گلدان را با کمپوست پر کرد، آن را فشرد و آب داد.

  ۵) تقسیم بوته ها

  تقسیم بوته ها- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  بعضی از گیاهان ضمن رشد و نمو خود چندین بوته یا روزت دختری در کنار بوته مادری به وجود می آورند. این گیاهان را با جدا کردن این بوته ها و نشاندن آنها در گلدان مستقل به آسانی می توان تکثیر کرد. نمونه این گیاهان کلروفیتوم، مارانتا، سنت پولیا، سانس وی پریا، نخل مرداب، و بسیاری از سرخس ها هستند.

  در بهار یا تابستان، این گیاهان را از گلدان بیرون آورید و با دقت یک یا چند قسمت چسبیده به گیاه مادر را جدا کنید. برای این کار، کمپوست را از اطراف ریشه ها جدا کنید تا محل اتصال آنها مشخص شود. آنها را با دست یا با چاقوی تیز جدا کنید.

  قسمت های جداشده را به گلدانی که با کمپوست پر شده است، منتقل کنید. آهسته آهسته کمپوست را به ریشه ها فشار دهید تا هوای موجود بین ریشه و کمپوست خارج شود. آب به فراوانی داده شود تا آثار رویش جدید در گیاه پدید آید.

  ۶) خواباندن هوایی

  خواباندن هوایی- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  وقتی گیاهان ساقه کلفت مانند دیفن باخیا، دراسنا، فیکوس یا مونسترا بر اثر ریزش برگ های پایینی شان زشت می شوند، با خواباندن هوایی می توان از آنها گیاهان تازه ای رویاند. آن طور که در این تصویر نشان داده شده است، عمل کنید.

  اندازه ساقه یعنی فاصله نوک آن تا کیسه نباید بیش از ۶۰ سانتی متر باشد. پس از چند ماه می توانید ریشه هایی را در کیسه ببینید. ساقه را از زیر محلی که کیسه با نخ بسته شده است، قطع کنید. کیسه پلی اتیلنی را بردارید و قلمه ریشه دار و خزه همراه آن را در گلدان بکارید. گیاه مادر از جایی نزدیک به محل قطع، شاخه جدیدی به وجود می آورد (البته اگر آن را آب دهید و مراقبت کنید).

  ۷) کاشت بذر

  کاشت بذر- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  تولید گیاهان آپارتمانی از طریق بذرکاری چندان رواج ندارد. بذرکاری آنها وقت گیر است، به مهارت نیاز دارد و محیط بذر کاری باید گرم باشد. اما گاهی این روش تکثیر را نیز افراد علاقه مند به کار می بندند. بعضی از گیاهان مانند تونبر گیا، اکساکوم، و گیاهان باغچه ای (بنفشه، آهار، میمون و…) را فقط باید از این طریق تکثیر کرد. با این روش بعضی از گیاهان آپارتمانی را مانند کولئوس می توان با هزینه کم تولید کرد. بعضی از جوانها از کاشت دانه درختان میوه، لوبیا و غیره و دیدن چگونگی رویش گیاهان احساس شادی می کنند.

  برای کاشت بذر، اول گلدان را از خاک یا کمپوست مخصوص بذرکاری پر کنید. با دست یا تکه ای چوب، کمپوست یا خاک را بفشارید و آب دهید. بذر گیاه مورد نظر را به صورت لایه ای نازک روی کمپوست بپاشید. اگر دانه های بذر درشت هستند، بین بذرها فاصله بگذارید. روی بذرهای درشت کاشته شده، لایه ای از کمپوست بریزید اما روی بذرهای ریز هرگز! روی گلدان را با ورقه پلاستیکی بپوشانید و آن را با کش به گلدان بچسبانید.

  گلدان را در سایه بگذارید که دمای آن ۱۷ تا ۲۰ درجه سانتی گراد باشد. وقتی بذرها جوانه زدند، گلدان را به جای روشن تر اما دور از نور مستقیم آفتاب منتقل کنید. ورقه پلاستیکی را بردارید. کمپوست را همواره مرطوب نگه دارید. گهگاه گلدان را بچرخانید که نهال ها یک طرفه رشد نکنند. نهال های جوان را وقتی به اندازه کافی بزرگ شدند، در گلدان های جداگانه بکارید.

  ۸) اسپورپاشی

  اسپورپاشی- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  سرخس، اسپورهایی گرد مانند تولید می کند. ایجاد گیاه جدید از اسپور کار تازه و هیجان انگیزی است. برای این کار باید اسپورهای بالغ را در کیسه ای جمع آوری کنید.

  اسپور سرخس در زیر برگچه ها تولید می شود؛ چند هفته بگذارید تا کمی خشک شوند، سپس آنها را بر سطح کمپوست مخصوص بذر بپاشید. بهتر است گلدان پلاستیکی باشد و قبلا با فرو کردن در آب جوش ضد عفونی شده باشد.

  پس از پاشیدن اسپور روی کمپوست داخل گلدان، گلدان را با یک تکه شیشه بپوشانید و در سایه قرار دهید. وقتی نهال های حاصل از اسپور به اندازه ای رشد کردند که قابل جابه جا کردن بودند، هر یک را به گلدان جداگانه منتقل کنید.

  ۹) تکثیر گیاهان دارویی با پا جوش

  پاجوش هـا در اطـراف ریشـه گیـاه به صـورت تـودهای تشـکیل میگردنـد، کـه در صورت عدم جداسـازی پاجوش هـا از گیـاه مـادری، آنهـا بـه تکثیـر و تولیـد پاجوش هـای جدیدتـر ادامـه داده و مجموعه های از پاجوش هـا اطـراف گیـاه مـادری را فراخواهـد گرفـت. به عنوان مثال بـرای تکثیـر گیـاه آلوئـه ورا بـه روش پاجـوش باید پاگیـاه را ازگیاهـان مسـن در فصـل بهـار جـدا نمـوده و در خاک شـنی بـا زهکشـی مطلوب قـرار داد. درهـر بوتـه آلوئه ورا میتوانـد ده ها پاجوش تولیـد نماید. یکی از روشهای آسـان بسـیاری از مـوارد، تقریبـا تکثیـر کاکتـوس، جـدا کـردن پاجوش آن اسـت. پاجـوش کاکتـوس نسـخه کوچک تر کاکتوس اسـت که از کنـار گیـاه مـادر جوانـه میزنـد.

  بیشـتر پاجوش هـا در قاعـده گیـاه شـکل میگیرنـد امـا برخـی نیـز در طـول سـاقه یـا حتـی در روی بـرگ تشـکیل میشـوند. همـه انـواع ایـن پاجوش هـا را میتوانیـد جدا کنیـد و بگذاریـد ریشـه تولیـد کـرده و یک گیـاه جدید تشـکیل بدهد. بسـیاری از گونه هـای کاکتوس به تولیـد پاجـوش شـهرت دارنـد. پاجـوش مشـخصات مشـابه گیـاه مـادری را بـروز میدهـد و تغییراتی که در کاشـت بـذر رخ میدهـد و موجـب ایجـاد گیاهـی بـا ویژگیهـای متفـاوت از مـادر میشـود، را ندارد.

  الف) تکثیر با پاجوش

  روی ریشــه بعضــی از گیاهــان، جوانههــای نابجایــی درون خــاک ایجــاد میشــود و پــس از رشــد، تولیــد شــاخه هایی می کننــد کــه از خــاک بیــرون آمــده و پاجــوش نامیــده میشــوند. میتــوان خــاک را کنــار زد و آنهـا را بـا مقـداری ریشـه خـارج کـرد و به طـور مسـتقل پـرورش داد. برخـی از درختان،درختچه هـا و گیاهـان دارویـی ماننـد: انـار، انجیر،حنـا، سـماق، عنـاب، بیدمشـک، رازک و آلوئـه ورا طـی فصـل رشـد از ریشـه و طوقـه آنهـا گیاهچه هـای کوچکـی بـه نـام پاجـوش تشـکیل میشـود کـه تـا پایـان فصـل رشـد بـه انـدازه کافـی رشـد نمـوده و دارای ریشـه کافـی میشـوند، بـا جـدا کـردن ایـن گیاهچه هـا از گیـاه مـادری میتـوان آنهـا روی ریشـه های را بـه عنـوان گیـاه جدیـد در بسـتر آمـاده کشـت نمـود. اکثـر پاجوشهایـی کـه مسـتقیما سـطحی تولیـد میشـوند، خـود دارای ریشـه کافـی هسـتند.

  روش های تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  امـا برخـی ماننـد درخـت خرمـا پاجوشهایـی تولیـد می کننـد کـه روی تنـه نزدیـک طوقـه تشـکیل میگـردد کـه بـه آنهـا تنـه جـوش یـا سـاقه جـوش میگوینـد. در ایـن موقـع بـرای ریشـهدار کـردن ایـن تنـه جوشهـا ابتـدا بـا ایجـاد کپـه خـاک نـرم و مرطـوب، در اطـراف پایـه مـادر اقـدام بـه ریشـهدار کـردن آنهـا شـده و سـپس ازپایـه مـادر جـدا کـرده و بـه عنـوان گیـاه جدیـد مـورد اسـتفاده قـرار میدهنـد. موقـع جـدا کـردن پاجوشهـا در پاییـز یـا بهـار اسـت. در نواحـی سردسـیر بهتـر اسـت در بهـار انجـام شـود کـه نهالهـای جـوان در اثـر سـرما آسـیب نبیننـد. البته دقـت کنید کـه همـراه بـا ریشـه باشـند و بهتـر اسـت پاجوش هـای سـالم و عمـودی را بـرای تکثیـر انتخـاب کنیـد. کلیـد موفقیـت در ایـن روش ایـن اسـت کـه هرگـز پـا جوش هـای خیلـی جـوان را انتخـاب نکنیـد و عمـل تکثیـر را دقیـق و درسـت انجـام دهیـد.

  ۱۰) تکثیر با استفاده از پیاز مطبق


  بعضی از گیاهان پیاز دارند.این پیازها از ورقه های به هم پیوستهای به نام فلس تشکیل یافته اند. پس از کشت پیازها در خاک باغچه هر ساله در کنار پیاز اصلی،
  پیاز یا پیازهای جدیدی تولید میشوند که هر یک از آنها گیاه و گل جدیدی تولید خواهندکرد. بعضی از بچه پیازها در سال اول تولید، کوچک است و اصطلاحا
  پیاز (پیازچه) نامیده میشود. این پیازها در سال اول کاشت،گل تولید نمیکنند و باید یکسال آنها را در باغچه بکارید تا موادغذایی بیشتری در داخل پیازها
  اندوخته شود و در سال دوم کاشت به گل بنشینند. (مثل پیازهای گل لاله و سوسن).

  روش های تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  ۱۱) تکثیر با استفاده از ریشه ی غده ای

  ریشههای بعضی از گیاهان مواد غذایی را در خود ذخیره میکنند و به صورت غده در میآیند که از این ریشه ها برایتکثیرآنها استفادهمیکنند.(مانند غدههای
  کوکب). در گیاه کوکب جوانه های شاخه فقط بر روی قسمت زیرین ساقه های سال قبل تشکیل میشوند. بنابراین برای تکثیر، ریشه های غدهای این گیاه را به
  نحوی تقسیم کنید که هریک از غدهها دارای یک یا دو جوانه ی ساقه باشد. بعد از جدا کردن ریشه های غدهای آنها را در خاک بکارید.

  روش های تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  ۱۲) تکثیر با استفاده از روش پیوند زدن


  پیوندزدن نوعی تکثیراست که درآن شاخه یا جوانهی گیاهی، که «پیوندک» نامیده میشود، بر روی گیاه دیگری، که پایه نام دارد و سازگار با پیوندک است، به
  طریقی قرارمیدهندکه محل پیوند به هم جوش بخوردو چون گیاهی مستقل به رشد خود ادامه دهد. پیوند زدن در گیاهان آپارتمانی کمتر متداول است و فقط در بعضی
  ُرز ها به کار میرود.

  روش های تکثیر گیاهان- گلفروشی آنلاین VIP Shop

  خرید گل آپارتمانی آنلاین

  پرسش و پاسخ (جمع بندی)

  چرا گیاهان آپارتمانی را تکثیر میکنیم؟

  ۱) بدون پرداخت پول گیاهان بیشتری داشته باشیم.
  ۲) گذاشتن گیاهان جوان و نیرومند به جای گیاهان قدیمی کهنه و فرسوده.
  ۳) در اختیار گرفتن گیاهانی که اگر به تکثیر آنها نپردازیم از بین می روند و جانشینی ندارند.
  ۴) می توانیم هدیه ای ارزنده به دوستان و خویشان بدهیم. دلیل آخری برای گیاهانی گفته می شود که بیشتر در خانه ها پرورش و تکثیر می یابند نه در گلخانه ها و گلفروشی ها

  چه روش هایی برای تکثیر گیاهان آپارتمانی وجود دارد؟

  ۱) خواباندن ۲) پاجوش ۳) گیاهچه ۴) قلمه ۵) تقسیم بوته ها ۶) خواباندن هوایی
  ۷) کاشت بذر ۸) اسپورپاشی
  برای مشاهده توضیحات هر یک از موارد به متن مقاله مراجعه فرمایید.

  قلمه را چگونه ریشه دار کنیم؟

  مشکل قلمه آن است که وقتی در کمپوست قرار گیرد، به طور دائم رطوبت را از دست می دهد، اما وسیله ای ندارد که آن را از کمپوست دریافت کند. بنابراین، قبل از آنکه قلمه از بی آبی بمیرد، ریشه باید تشکیل شود. مرطوب نگه داشتن کمپوست پاسخ نمی دهد. باید یکی از راه های زیر را به کار بست.
  روش اول؛ به کار گیری کیسه ریشه دهنده
  روش دوم؛ به کار گیری جعبه تکثیر
  روش سوم؛ تکثیر گلدانی در ۷ مرحله
  برای مشاهده توضیحات هر یک از موارد به متن مقاله مراجعه فرمایید.

  چند مدل قلم زدن داریم؟

  الفقلمه از ساقه: بیشتر گیاهان خانگی را با قلمه از ساقه می توان تکثیر کرد. برای این کار باید شاخه بی گل، سالم، و نیرومندی را انتخاب کرد. 
  ب) قلمه برگ: بعضی از گیاهان ساقه ندارند. برگ های این گیاهان مستقیما از طوقه آنها بالا می آیند. تهیه قلمه ساقه از آنها ناممکن است، اما قلمه زدن با برگ راه آسانی برای تکثیر آنهاست.
  پ) قلمه ساقه های نی‌مانند: تعدادی از گیاهان مهم آپارتمانی ساقه های کلفت و راست دارند. این گیاهان را با قلمه ساقه شبیه به ساقه های نی تکثیر می کنند. بهترین موقع تهیه قلمه زمانی است که یک یا چند ساقه، برگ های پایینی خود را از دست داده باشند و از آن پس چندان جالب توجه نباشند.

  bit.dobit.ly
  v.gdtinyurl.com

  [mr_rating_form title="لطفا به این مقاله امتیاز بدهید" submit_button_text="Submit"] ارسال دیدگاه

  پرسش و پاسخ

  امتیاز دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  درصورت درج ایمیل، پاسخ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

  • 18 اسفند, 1399دنیا

   خیلی ممنونم از مقاله زیبای شما

   پاسخ دادن
   • 18 اسفند, 1399گلفروشی VIPShop

    سلام و عرض ادب
    خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
    خوشحالیم که تونستیم نظره شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست.

    پاسخ دادن
   • 16 فروردین, 1400دنی

    متشکرم خیلی عالی بود
    من خودم پرورش گل زامفولیا و شامادورا و سانسوریا ابلغ و پا کوتاه رو میدم و چند نوع کاکتوس تو این مقاله شما خیلی از مطلب هاش بدردم خورد و همین
    عالی …

    پاسخ دادن
    • 17 فروردین, 1400گلفروشی VIPShop

     سلام و عرض ادب
     خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
     خوشحالیم که تونستیم نظره شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست.

     پاسخ دادن
  • 20 بهمن, 1399محمد زاهدی در واتساپ

   درود برشما گیاهانی که از برگ ودمبرگ قلمه زده میشون نام ببرید
   ضمنا مقالات تون خوندیم وکیلی قابل استفاده است متشکرم

   پاسخ دادن
   • 22 بهمن, 1399گلفروشی VIPShop

    سلام وقت بخیر
    خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
    گیاهانی مثال حسن یوسف ، شمعدانی، زبان مادرشوهر ، فیکوس، سانسوریا، گل قاشقی، شفلرا و …. از طریق برگشان تکثیر میشود.

    پاسخ دادن
  • 4 بهمن, 1399حنا

   سلامی عرض میکنم خدمت شما بزرگوار من خانه آپارتمانی دارم و خیلی کم نور دارم میخواهم اگه امکان داره برام گل‌های معرفی کنید که اصلا نیاز به نور نداشته باشد. با تشکر

   پاسخ دادن
  • 4 بهمن, 1399حنا

   سلامی عرض میکنم خدمت شما بزرگوار من خانه آپارتمانی دارم و خیلی کم نور دارم میخواهم اگه امکان داره برام گل‌های معرفی کنید که اصلا نیاز به نور نداشته باشد. با تشکر

   پاسخ دادن
  • 20 آذر, 1399سینا

   سلام خسته نباشید
   من یه گیاه سانسوریا دارم چیکار کنم که گیاهم زودتر و با کیفیت تر رشد کنه؟

   پاسخ دادن
  • 26 آبان, 1399ناشناس

   سلام خیلی عالی بود مقالتون واقعا ممنونم

   پاسخ دادن
   • 1 آذر, 1399گلفروشی VIPShop

    سلام و وقت بخیر
    ممنون از انرژی های مثبتتون. خوشحالیم که این مقاله نظرتون رو جلب کرده.

    پاسخ دادن
  09034644222